Warunki serwisowe
– Reklamowane urządzenia można przesyłać pocztą lub dowolną firmą kurierską na koszt nadawcy lub dostarczać osobiście do serwisu tylko z wypełnionym poprawnie zgłoszeniem serwisowym (formularz_reklamacji-fazamd). Reklamacja przesłana do firmy FazaMD bez wypełnionego wniosku serwisowego nie będzie rozpatrywana do momentu uzupełnienia dokumentacji.

– Na opakowaniu należy wyraźnie zaznaczyć, że przesyłka kierowana jest do działu serwisowego. Koszt przesyłki do serwisu ponosi klient, zaś koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę FazaMD.

– Prosimy o jak najdokładniejsze opisanie usterki. W przypadku braku opisu sprzęt zostanie sprawdzony w sposób ogólny, nie daje to jednak pewności wykrycia wady. Jeżeli nieopisana wada nie zostanie wykryta sprzęt zostanie zwrócony w stanie w jakim został przysłany do serwisu.

– Produkty oddawane lub odsyłane do serwisu powinny być kompletne w oryginalnym opakowaniu. Odsyłanie niekompletnych produktów może wydłużyć termin naprawy i uniemożliwia wymianę produktu na nowy oraz wystawienie korekty. Możliwe jest użycie opakowania zastępczego zamiast oryginalnego, jednak musi ono w sposób dostateczny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem w czasie transportu. Firma FazaMD nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia towarów w czasie transportu do serwisu.

– Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do serwisu przed upływem końca okresu gwarancyjnego na dany produkt. Weryfikacja okresu gwarancji następuje na podstawie karty gwarancyjnej i/lub faktury zakupu.

– Produkty posiadające zewnętrzną gwarancję producenta prosimy odsyłać bezpośrednio do serwisu wskazanego na oryginalnej karcie gwarancyjnej. FazaMD. nie angażuje się w pośredniczenie pomiędzy reklamującym a serwisem producenta oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę tychże serwisów.

– Po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu przez firmę FazaMD, istnieje możliwość wysłania przesyłki na koszt odbiorcy, za pomocą przewoźnika, z którym aktualnie mamy podpisaną umowę spedycyjną. Koszt takiej przesyłki zostanie refakturowany na nadawcę. Paczki przesłane w ten sposób bez wcześniejszej zgody Serwisu nie będą odbierane a nadawca obarczony kosztami przesyłki w obie strony.

 
Dane adresowe serwisu
Firma Usługowo Produkcyjna FazaMD
tel.: +48 (0) 14 62 57 093
email: serwis@fazamd.pl